Jokaisella lapsella on oikeus suojaan kiusaamiselta. Myös kiusaavalla lapsella on oikeus oppia olemaan kiusaamatta.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijapalvelut Laura Repo

Laura A Repo
Kasvatustieteen tohtori (väitöskirja 2015 kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa), tutkija, tietokirjailija, kouluttaja, lastentarhanopettaja

 

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä 20 vuoden ajan ja minulla on laaja kokemus päiväkoti-, koulu- ja iltapäivätoiminnan arjesta. Vuodesta 2009 olen toiminut varhaiskasvatuksen täydennyskouluttajana ja kouluttanut yli 10.000 varhaiskasvatuksen työntekijää n. 150 tilaisuudessa. Lisäksi olen kirjoittanut tietokirjoja, käytännön materiaaleja ja tutkimusartikkeleita kiusaamisesta ja sen ehkäisystä varhaiskasvatuksessa, sekä pitänyt luentoja ja esiintynyt seminaareissa Suomessa ja ulkomailla.

Tarjoan koulutusta päiväkotien työntekijöille, johtajille, perhepäivähoitajille ja kerho-ohjaajille sekä muille varhaiskasvatusikäisten lasten parissa toimiville henkilöille ja organisaatioille.

 

Olen suunnitellut kaikki koulutusohjelmat tutkimuksen ja käytännön vuoropuheluiksi, joista varhaiskasvatuksessa työskentelevä ammattilainen löytää työhönsä sovellettavia ideoita ja suoraan hyödynnettäviä toimintamalleja.

 

Ota yhteys puhelimitse +358 40 556 9022 tai sähköpostitse >

Koulutusohjelmia varhaiskasvatuksen työntekijöille

Koulutusaiheet keskittyvät turvallisen ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen sekä lasten vertaissuhteisiin ryhmissä. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa aikuisten ja muiden lasten kanssa lapselle syntyy miellyttäviä kokemuksia ja muistijälkiä sekä postitiivisia tunteita toisten kanssa elämisestä. Ne ehkäisevät tehokkaasti ryhmässä syntyviä kielteisiä ilmiöitä, kuten kiusaamista, torjuntaa, eristämistä ja yksinäisyyttä.

 

Turvallisen ryhmän rakentaminen vaatii johdonmukaista työtä sekä monipuolista osaamista ja ohjausta lasten parissa työskenteleviltä aikuisilta. Tutustu koulutusohjelmien sisältöön.

 • Turvallista ryhmää rakentamaan!

  Vertaisryhmällä tarkoitetaan samanikäisten tai kehityksessään samantasoisten lasten ryhmää. Päiväkodin lapsiryhmät ovat usein lapsen ensimmäinen vertaisryhmä. Ryhmällä on suuri merkitys lapsen terveelle ja turvalliselle kasvulle ja oppimiselle. Kaikkiin ryhmiin, myös pienten lasten parissa, syntyvät käyttäytymisnormit, jotka säätelevät sitä miten juuri tässä ryhmässä tulee käyttäytyä. Jotta ryhmään syntyisi sallivat ja muita kunnioittavat normistot, ryhmää tulee hoitaa ja rakentaa johdonmukaisesti.

  Koulutus antaa kattavasti tietoa lasten vertaisryhmän merkityksestä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Koulutuksessa paneudutaan ryhmässä syntyviin ryhmädynaamisiin ilmiöihin sekä niiden hyödyntämiseen positiivisena voimavarana.

  Koulutus voidaan toteuttaa luentona, osapäivä- tai kokopäiväkoulutuksena.

 • Kiusaavatko pienetkin lapset?

  Kiusaamisesta pienten lasten parissa tiedetään koko ajan enemmän. Koulutus antaa kattavasti tietoa kiusaamisesta ilmiönä, sen esiintymisestä pienten lasten ryhmissä sekä sen ehkäisemisestä. Lisäksi koulutuksessa annetaan ohjeita millainen on hyvä kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja miten sellainen laaditaan osaksi yksikön omaa varhaiskasvatuksen suunnitelmaa.

   

  Koulutus perustuu Laura Revon tutkimukseen pienten lasten kiusaamisesta. kts. julkaisut.

   

  Koulutus voidaan toteuttaa luentona, osapäivä- tai kokopäiväkoulutuksena.

 • Vertaissuhdepulmat ja haastavien lasten kohtaaminen

  Lasten maailmassa vertaisryhmän hyväksytyksi tai torjutuksi tulemisella on valtava merkitys. Osa lapsista näyttää pärjäävän kavereiden kanssa kuin luonnostaan, kun taas toisilla on vaikeuksia toimia ryhmässä tasavertaisena jäsenenä. Lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja kavereiden kanssa toimimiseen ja kaverisuhteiden rakentamiseen.

  Itsesäätelyn taitojen kehittymättömyys voi johtaa vertaissuhdepulmiin, torjuntaan, yksinäisyyteen ja kiusaamiseen. Vaikka lapsilla voi olla erilaisia lähtövalmiuksia näiden taitojen hallintaan, on vuorovaikutustaitoja mahdollista oppia ja opettaa.

  Koulutus voidaan toteuttaa luentona, osapäivä- tai kokopäiväkoulutuksena.

   

 • Tunnekasvatus ja lapsen kohtaaminen

  Tunteet eli emootiot ja empatia, kyky huomioida toisen tunteet, kehittyvät askeleittain, kun lapsi on vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kuitenkin jo pieni vauva tunnistaa toisten tunteita ja on empaattinen. Tunteet ohjaavat meitä toimimaan tilanteen mukaan.

   

  Kykymme säädellä tunteitamme ohjaa myös käyttäytymistämme.  Tätä kykyä kutsutaan itsesäätelyksi. Kun lapsen käytös näkyy uhmakkuutena ja aggressiivisuutena puhutaan alisäätelystä ja vastaavasti kun lapsen käytös näkyy estyneisyytenä ja voimakkaana vetäytymisenä puhutaan ylisäätelystä.

   

  Itsesäätelyn taitoja harjoitellaan tunnekasvatuksen keinoin. Koulutuksessa annetaan keinoja ja välineitä lasten lasten tunteiden kohtaamiseksi ja itsesäätelyn taitojen harjoittelmiseksi.

   

  Koulutus voidaan toteuttaa luentona, osapäivä- tai kokopäiväkoulutuksena.

VASU 2017

Uusi Vasu 2017 edellyttää uusien toimintapojen ja ajattelun uudistamista. Mitä uudistukset tarkoittavat arjessanne? Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? Mikä muuttuu?

 

Tarjoan Uudistuva varhaiskasvatuksen arki -koulutusta, jossa avataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältö sekä keskeiset käsitteet käytännön läheisesti. Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan.

Julkaisuja, kirjoituksia, koulutuksia ja asiakaspalautetta

Koulutusten tilaajia

Koulutusten palautteita

 • Julkaisut >

  • Repo, L., & Repo, J. (in press). Integrating bullying prevention in early childhood education pedagogy. In (ed O. Saracho)   Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. Information Age Publishing.
  • Nislin, M., Paananen, M., Repo, L., Sajaniemi, N. & Sims, M. (2015). Working with children with special needs in Finnish kindergartens: Professionals and/or specialists? South African Journal of Childhood Education 5(3), Art. #368 https://dx..doi.org/10.4102/sajce.v5i3.368
  • Repo, L. (2015). Bullying and its prevention in early childhood education. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, Doctoral dissertation, nro 367.
  • Repo, L., & Sajaniemi, N. (2015). Bullying Prevention in Early Educational Settings: Pedagogical and environmental factors related to bullying. European Early Childhood Education Research Journal, 23:4, 461-475. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1087150
  • Reunamo, J., Kalliomaa, M., Repo, L., Salminen, E., Lee, H-C., & Wang, L-C. (2014). Children's strategies in addressing bullying situations in day care and preschool. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2014.973871
  • Repo, L., & Sajaniemi, N. (2014). Bystanders’ roles and children with special educational needs in bullying situations among preschool–aged children. Early Years: An International Research Journal, DOI: 10.1080/09575146.2014.953917
  • Kirves, L., & Sajaniemi, N. (2012). Bullying in Early Educational Settings. Early Child Development and Care. Vol. 182(3-4), 383-400.
  • Haapsalo, T., Kirkkopelto K. & Repo, L. (in press). Sun ja mun juttu! Opas pienten lasten kiusaamisen ehkäisyyn. Lasten Keskus.
  • Repo, L. (2015). Vanhempien osallistuminen varhaiskasvatuksen kiusaamisen vastaiseen työhön. In (ed. Pakanen) Lastentarhanopettajaliiton kalenteri.
  • Repo, L. (2015). Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. Jyväskylä: PS-kustannus. 2nd Edition. [tietokirja] [Young children and bullying prevention].
  • Kirves, L., & Stoor-Grenner, M. (2010). Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. Mannerheim League for Child Welfare and Folkhälsan. [Prevention of bullying in early childhood education: preparing a plan for bullying prevention and intervention]
  • Kirves, L., & Stoor-Grenner, M. (2010). Kiusaavatko pienetkin lapset? The Mannerheim  League for Child Welfare and Folkhälsan. [Do small children also bully?]
  • Peura, J., Pelkonen, M., & Kirves, L. (2009). Miksi kertoisin kun ei se auta? Raportti nuorten koulukiusaamiskyselystä. Mannerheim League for Child Welfare. [Why should I tell when it doesn't help? A report based on a young persons' school bullying questionnaire]
 • Artikkelit >

  • Helsingin Sanomat vieraskynä, artikkeli "Rangaistukset eivät auta pikkulapsia", 19.10.2012
  • Helsingin Sanomat vieraskynä, artikkeli "Koulukiusaamisen juuret ovat päiväkodissa", 8.8.2011
  • Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2010, kiusaamista ja sen ehkäisyä koskeva artikkeli
  • Spiikki, Sosiaalipedagogit Talentia ry:n julkaisu 1/2010, kiusaamista ja sen ehkäisyä koskeva artikkeli
  • Kasvun kumppanit- lasten hyvinvointia vahvistamassa, THL verkkosivut, kuukauden artikkeli 12/2010
  • Lisäksi haastatteluja mm. Ylen Aamutv 18.8.2012, MTV3 Aamutv 22.5.2013, Yle uutiset, Nelosen uutiset, MTV3 uutiset.

   

 • Seminaarit ja luennot >

  • Lastentarhanopettajapäivät 2014
  • Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tutkimusyksikön, VKK-metron, seminaari
  • Valtakunnallinen Campusseminaari opettajille
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön seminaari
  • Suomen Lastenhoitoalan Liiton päivät
  • Varhaiskasvatusmessut (Helsinki ja Oulu)
  • Printelin tilaisuus varhaiskasvatuksen työntekijöille
  • Lastentarhanopettajaliiton kestävän kehityksen seminaari

   

 • Lapin kesäyliopisto
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Etelä-Karjalan kesäyliopisto
 • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Länsi-Suomen kesäyliopisto
 • Tuusulan kunnan varhaiskasvatus
 • Euran kunnan varhaiskasvatus
 • Kuopion kaupungin varhaiskasvatus
 • Oulunsalon kunnan varhaiskasvatus
 • Kontiolahden kunnan varhaiskasvatus
 • Porvoon kaupungin varhaiskasvatus
 • Helsingin kaupungin päivähoito
 • Järvenpään kunnan varhaiskasvatus
 • Uudenkaupungin kunnan varhaiskasvatus
 • Saarijärven kaupungin varhaiskasvatus
 • Naantalin kaupungin varhaiskasvatus
 • Muhoksen kunnan varhaiskasvatus
 • Jokioisten kunnan varhaiskasvatus
 • MLL Suomenlinnan paikallisyhdistys
 • Päiväkoti Pihapiirin Lapset ry
 • Sateenkaren Päiväkoti
 • Ylä-Malmin päiväkoti

"Kerrankin koulutus, jossa pysyttiin aikataulussa! Selkeä, asiat kerrottiin "suomenkielellä", ei liian hienoilla ilmaisuilla. Koulutus antoi enemmän kuin osasin edes alunperin odottaa. Se avasi huomaamaan kiusaamisen päiväkoti ikäisten näkökulmasta, oikeastaan pisti pohtimaan asiaa joka sinänsä on "itsestään selvää" ja johon oikeastaan törmää työssä jatkuvasti, mutta jota ei ole silti tullut ajatelleeksikaan näin syvällisesti."

 

"Esimerkkien avulla kiusaamisen määritelmä avautui parhaiten. Hyvä kouluttaja, käytännön työn kokemus näkyi."

 

"Kouluttaja oli selkeä ja puhui niin että jaksoi kuunnella, paljon ajatuksia herättävä aihe, lähellä arjen työtä lasten kanssa."

 

"Hyvin helppotajuisesti ja sujuvasti esitetty asia. Esimerkit hyviä ja toivat tilanteen konkreettiseksi. Lasten kommentit! Ajattelemisen aiheita antoi."

 

"Työkaluja taas VaSun päivitykseen"

 

"Hyvä kokonaisuus ja lopun yhdessäpohdinta tehtävä oli hyvä juttu, rohkaisee miettimään asioita henkilökunnan kesken päiväkodeissakin."

Tilattavat kirjat

Mun ja sun juttu! Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä sekä hellyttävä kuvakirja PIKI muodostavat tunteisiin vetoavan ja ammattitaidolla rakennetun kokonaisuuden siitä, miten lasten myönteisiä vuorovaikutustaitoja tuetaan niin ryhmässä kuin kotonakin.

Tilaa kirja >

Tilaa väitöskirja >

"Haluan kauniisti kiittää sinua kirjastasi - olipas harvinaisen selväsanaisesti, monipuolisesti ja asiantuntevasti auottu myönteisen sosiaalisuuden perustoja! Esimerkiksi tämä muotoilu ilahdutti erityisesti: "kiusaavan lapsen oikeus on oppia olemaan kiusaamatta."

 

Tilaa kirja >

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy (2015): Kirjassa selvitetään, minkälaista kiusaaminen on pienten lasten keskuudessa ja miksi kiusaamista pitää ehkäistä jo ennen kouluikää. Kiusaamisilmiötä lähestytään käytännönläheisesti runsaiden tosielämän esimerkkien pohjalta, ja kiusaamisen ehkäisyyn annetaan monipuolisia ajattelun ja toiminnan välineitä.

Copyright © 2016  Varhaiskasvatuksen koulutuspalvelut Laura Repo. Puhelin +358 40 556 9022, e-mail laura.repo@varhaiskasvatuksenkoulutuspalvelut.fi

Tilattavat kirjat

Tilattavat kirjat

Tilattavat kirjat